Privacy- en cookieverklaring

U kunt deze privacy- en cookieverklaring ook hier downloaden.

Uw privacy vinden wij belangrijk en deze wordt door ons dan ook zeer gerespecteerd. Tandartspraktijk Utrecht Oost streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden
Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geslacht en geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Deze gegevens die door ons worden verzameld worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het sturen van afspraakherinneringen;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij op grond van de wet mogen of moeten doen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van analytische cookies. Wij gebruiken deze analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij maken gebruik van Google analytics, hierbij zijn onze instellingen privacy vriendelijk. Dat wil zeggen dat Google alleen optreedt als bewerker van de gegevens, uw ip-adres geanonimiseerd is en de optie ‘gegevens delen’ uitstaat. Daarnaast hebben wij de verwerkersovereenkomst met Google ondertekend.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken.

U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aaninfo@tandartspraktijkutrechtoost.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 030-2364723. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk op reageren. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Utrecht Oost
Kapelweg 10
3566 MK Utrecht
Email: info@tandartspraktijkutrechtoost.nl
Telefoon: 030-2364723

Heeft u een vraag of wilt u even overleggen?
Wij staan graag voor u klaar.